Lokalita: Lidická, Brno – Veveří

Termín realizace : 06/2022-současnost

Množství betonu : 6 214 m3

Jedná se o vestavbu do proluky šířky cca 40,0 m mezi dva stávající objekty.

Novostavba bytového domu je soubor tří objektů spojených společnými podzemními podlažími a spojovacími krčky.

Objekty A i B jsou navrženy o 10 nadzemních podlažích, objekt C je navržen se 2 nadzemními podlažími.

Suterén je navržen půdorysných rozměrů cca 56 x 49 m, nepravidelného tvaru, objekty A a B mají rozměry cca 20 x 20 m, objekt C má rozměry cca 29 x 13 m. Uliční fasáda je výškově ukončené hlavní římsou ve výšce 7.NP (atika 7NP), pak navazují tři uskočená podlaží (8.–10.NP).

Objekt je založený hlubině na základové desce podporované vrtanými pilotami (piloty jsou dodávkou jiného subdodavatele). Základová deska a obvodové stěny suterénu tvoří jako celek bílou vanu.

Nosnou konstrukcí podzemních podlaží je sloupový skelet se stropními železobetonovými deskami.

Nadzemní podlaží jsou tvořena stěnovým systémem se ztužujícími jádry v oblasti výtahových šachet a schodišťových prostor a vodorovnými stropními železobetonovými deskami.